Umiejętność 1: Strategia Sieciowa

(Standardowy)

Ocenisz swoją efektywność w opracowywaniu strategii sieciowej.

Poprawisz swój zmysł orientacji i przewodnictwa, aby budować sieci, które prowadzą do Twojego celu.

Umiejętność 2:
e-Networking

(Standardowy)

Nauczysz się tworzyć spójną strategię w nawiązywaniu kontaktów i jak możesz zwiększyć przychód z zainwestowanego czasu.

Umiejętność 3: Zaangażowanie

(Standardowy)

Zdobędziesz wiedzę, jak budować społeczności wykorzystując moc zaangażowania w celu budowania znaczących relacji z ludźmi, którzy są w Twojej sieci.

Ocenisz, czy jesteś w stanie przynieść poczucie misji, a także humor i komfort podczas budowania relacji.

Umiejętność 4: Sprawczość

(Standardowy)

Dowiesz się, jak rozumieć różnice międzykulturowe i konkretne zachowania, aby sprawić, by ludzie w pełni wykorzystywali swój potencjał. Nauczysz się jak pomagać im rozwinąć sieci i budować status liderów.

Umiejętność 5: Komunikacja cyfrowa

(Standardowy)

Uzyskasz dokładną analizę swojej strategii tworzenia marki w cyfrowym świecie.

Dowiesz się, jak skutecznie komunikować się z ludźmi ponad kulturami i pokoleniami.

Umiejętność 6: Współpraca dla różnorodności

(Standardowy)

Zrozumiesz, czy możesz organizować różnorodne projekty i zespoły projektowe, nawet w wielokulturowym środowisku.

Zmieniając perspektywę, unikając uprzedzeń, dostrzeżesz korzyści z współpracy dla różnorodności.

Umiejętność 7: Wpływ

(Standardowy)

Wykorzystać inteligencję sieci Twoje decyzje staną się bardziej strategiczne by szybciej zyskiwać dostęp do kluczowych informacji.

Skill 1: Network Strategy

Assess how effective you are when developing your network strategy.

Improve your sense of direction and guidance to build networks fit for your purpose.

 

Skill 2: Networking

You will understand if you have a coherent strategy when

networking and if you can increase the return on the time invested.

 

Skill 3: Engagement

You will gain knowledge on how to build communities and how to exploit the power of engagement to build meaningful relations with people who are already in your network.

Assess if you are able to bring a sense of a mission, as well as fun, humor and playfulness when building relationships.

Skill 4: Empowerment

Learn how to take into consideration the cross-cultural differences and specific tacit behaviours to empower people being their best selves by helping them expand thier networks and build their status as leaders.

 

Skill 5: Digital Communication

Get an accurate analysis of your strategy when using your digital footprint to create your personal brand.

Learn how to communicate effectively across cultures and generations.

Skill 6: Collaboration for Diversity

Understand if you can orchestrate diverse projects and project teams even in a multicultural environment.

You will acute your perceptions of your biases, exposure to diversity and behaviour towards inclusion.

Skill 7: Influence

Become more strategic when you think about your power to access fast, reliable information and tap on the intelligence of your network.