Umiejętność 1: Strategia sieciowa

(Podstawowy)

Na poziomie podstawowym nauczysz się jak myśleć o swojej sieci bardziej strategicznie.

Zaczynasz rozumieć, jak działają sieci w środowisku cyfrowym i fizycznym i jak budować zaufanie za pomocą “odpowiednich ludzi”.

Umiejętność 2: e-Networking

(Podstawowy)

Zrozumiesz, dlaczego tworzenie sieci i innowacja idą w parze.

Uzyskasz wgląd i praktyczne narzędzia, dzięki którym będziesz rozwijać swoje sieci w sposób ukierunkowany.

Umiejętność 3: Zaangażowanie

(Podstawowy)

Zdobędziesz podstawową wiedzę na temat budowania społeczności.

Zaangażowanie wymaga wiedzy i świadomości kulturowej, a najłatwiej je osiągnąć, łącząc kompetencje z frajdą i zabawą.

Umiejętność 4: Sprawczość

(Podstawowy)

Podstawową umiejętnością każdego lidera jest zdolność do tworzenia sprawnego zespołu. Można to osiągnąć jedynie przez systematyczne wdrażanie umiejętności motywowania zespołu.

Umożliwiając innym budowanie różnorodnych zespołów i sieci, Twój status jako godnego zaufania lidera rośnie. A co za tym idzie, także rozrastają się wasze sieci.

Umiejętność 5: Komunikcja cyfrowa

(Podstawowy)

Nauczysz się jak zostawiać widoczny ślad w mediach, aby zbudować silną pozycję w cyfrowym świecie.

Poznasz zasady korzystania z narzędzi cyfrowych w celu zwiększenia zaufania, powiększenia zasięgów i rozbudowania wpływów w Twojej firmie i poza nią.

Umiejętność 6: Współpraca dla różnorodności

(Podstawowy)

Dowiesz się, co zapewnia zaufanie i współpracę w różnych środowiskach.

Dzięki tej umiejętności będziesz mógł wyrwać się z kanałowego myślenia i pracować w bardziej innowacyjny i integrujący sposób, aby zwiększyć swój wpływ.

Umiejętność 7: Wpływ

(Podstawowy)

Nauczysz się, jak skontaktować się ze społeczności, budować swój status i nawiązywać kontakt z ludzi którzy wesprą Twoją działalność.

Zbuduj swój ekosystem, w którym możesz być zarówno liderem, jak i osobą wpływową, aby zmaksymalizować wpływ swojego zespołu.

Skill 1: Network Strategy

At the basic level, Network Strategy will teach you how to think more strategically about networks aroud you.

You will start to understand how Networks work in the digital and physical environment and how to build trust with ‘The Right People’ for you.

Skill 2: Networking

You will start to understand how networking and innovation go hand in hand.

You will gain insights and practical tools to start expanding your networks with a specific purpose in mind.

Skill 3: Engagement

You will gain fundamental knowledge on how to build communities.

Engagement requires cultural knowledge and awareness and it is better achieved when you mix competency with fun and playfulness.

Skill 4: Empowerment

You will start learning how to implement systematic skills to empower others to build ‘the human system’ around them, a fundamental skill for any leader.

Through empowering others to build diverse teams and networks, your status as a trusted leader will grow exponentially. And so will your networks.

Skill 5: Digital Communication

Begin to intentionally leave a meaningful footprint to build your social power through digital communication.

Learn the rules that apply when using online tools to create trust, increase your reach and expand your impact within your organization and beyond.

Skill 6: Collaboration for Diversity

Learn what creates trust and collaboration in diverse environments.

Through this skill you’ll be able to break silos of diversity and get things done in a more innovative and inclusive way to scale-up your impact.

Skill 7: Influence

You will learn the power to access the right communities, build your status and influence people connected to networks that fit your purpose.

Build your ecosystem in which you have a potential to be both a leader and an influncer to maximize the impact of your team.